Privatlivspolitik

Opdateret d. 11.08.21

Privatlivspolitik – Broaden

BLUE FINANCE DENMARK APS, CVR.nr.: 39824515 (herefter ”Blue Finance”) PRIVATLIVSPOLITIK INDLEDNING Med Broaden udbyder Blue Finance Denmark ApS (herefter Blue Finance) erhvervslån til danske virksomheder. Som led heri kan vi komme til at behandle personoplysninger om dig, hvis du f.eks. er ansvarlig for det pågældende virksomhedslån eller kautionere for det. For at gøre det så transparent som muligt, har vi kortlagt de behandlinger vi foretager ifm. indgåelse af en låneaftale og nedfældet hele processen i nærværende privatlivspolitik. Denne privatlivspolitik beskriver altså, hvordan Blue Finance varetager behandlingen af dine personoplysninger. HVORFOR INDHENTER VI OPLYSNINGER OM DIG? Vi indhenter dine personoplysninger fordi du f.eks. som indehaver, medarbejder eller kautionist indgår i låneansøgningsprocessen for en virksomhed. HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG? “Personoplysninger” er enhver form for information, der kan relateres til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der kan identificeres direkte eller indirekte, især med en identifikator såsom navn, lokaliseringsdata, telefonnummer, alder, køn, en medarbejder, en jobansøger, kunde og samarbejdspartner. Personoplysninger omfatter også særlige kategorier af personoplysninger. Disse kaldes følsomme personoplysninger og er oplysninger såsom kontonummer, ID-nummer, lokaliseringsdata, onlineidentifikator eller et eller flere faktorer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, økonomiske eller sociale identitet. Personoplysninger omfatter ikke kun oplysninger indsamlet fra vores kunder. Dette kan også være oplysninger relateret til kontaktpersoner i et firma, herunder navn, titel, arbejdsmail, arbejdstelefonnummer o.lign. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) omfatter kun privatpersoner og dermed ikke virksomheder. Det betyder således, at personoplysninger, der behandles, typisk vil vedrøre låneansøgeren og kautionisten. I visse tilfælde kan oplysningerne, som vi registrer på et enkelmandsselskab, være omfattet af reglerne i GDPR. Derfor er det nedenfor foretaget to særskilte oplistninger af de personoplysninger, der behandles under en låneansøgning. Oplistningen er opdelt i personoplysninger, der behandles ifm. en låneansøgning fra et enkelmandsselskab, og personoplysninger, der behandles ifm. låneansøgning fra andre selskabsformer. Enkelmandsselskab:
 • Nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobilnummer
 • Adresse
 • Mailadresse
 • Formålet med lånet
 • Anslået månedlig omsætning
 • Bankoplysninger
 • Kontonummer
 • Registreret i RKI
 • Fysisk adresse i CPR
 • Status i CPR (aktive, døde, under værgemål mv.)
 • Registreret i debitorregistreret
 • Risikoprofil
 • Amortiseringsplan
 • Betalingsvillighed
Andre selskabsformer:
 • Fornavn på låneansøgeren
 • Efternavn på låneansøgeren
 • Mailadresse på låneansøgeren
Derudover vil vi behandle personoplysninger om dig, hvis du kautionerer på en låneaftale. Er du kautionist, vil vi behandle følgende personoplysninger om dig:
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • nr.
 • Bankoplysninger (Banken som kunden er tilknyttet)
 • Kontonummer
 • Saldooplysninger
 • Kontonavn, kontotype, kreditgrænse og transaktionsomkostninger
 • Seneste 12 måneders transaktionshistorik
 • Registreret i RKI
 • Fysisk adresse i CPR
 • Status i CPR (aktive, døde, under værgemål mv.)
 • Registreret i debitorregistreret
 • Risikoprofil
Det kan forekomme, at dine personoplysninger bliver underlagt en behandling, der er lovpligtig efter Hvidvaskloven. Du vil ikke blive underrettet, hvis en sådan behandling forekommer. HVORDAN INDHENTER VI DINE DATA? Følgende oplysninger om dig indsamler vi direkte fra dig:
 • nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Køn
 • Mobilnummer
 • Mailadresse
 • Anslået månedlig omsætning
 • Formålet med lånet
Følgende oplysninger om dig indsamler vi direkte fra dig, men via en databehandler:
 • Bankoplysninger (Databehandler: Monthio ApS)
 • Kontonummer (Databehandler: Monthio ApS)
 • Saldooplysninger (Databehandler: Monthio ApS)
 • Kontonavn, kontotype, kreditgrænse og transaktionsomkostninger (Databehandler: Monthio ApS)
 • Seneste 12 måneders transaktionshistorik (Databehandler: Monthio ApS)
Følgende oplysninger om dig indsamler vi fra en anden dataansvarlig:
 • Registreret i RKI (Dataansvarlig: Experian)
 • Fysisk adresse i CPR (Dataansvarlig: Experian)
 • Status (aktive, døde, under værgemål mv.) i CPR (Dataansvarlig: Experian)
 • Registreret i debitorregistreret (Dataansvarlig: Bisnode)
 • Registreret på PEP-liste (Dataansvarlig: CiQ)
 • Registreret på Finanstilsynets sanktionsliste (Dataansvarlig: CiQ)
 • Risikovurdering (Dataansvarlig: Bisnode Denmark A/S)
 • Risikoprofil (Dataansvarlig: Risika A/S)
Derudover fremkommer vi med følgende oplysninger om dig:
 • Lånenummer
 • Lånebeløb
 • Skyldige beløb
 • Amortiseringsplan
 • Betalingsvillighed
HVORDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER? Den primære behandling af dine personoplysninger sker med henblik på indgåelse og håndtering af låneaftalen. Indgåelse og håndtering af låneaftalen omfatter blandt andet:
 • at vi behandler personoplysninger med henblik på at foretage en kreditværdighedsvurdering af den virksomhed, som du lånansøger for,
 • at vi behandler personoplysninger med henblik på at opfylde reglerne om kundekendskabsprocedurer i Hvidvaskloven,
 • at vi behandler personoplysninger, da du kautionerer for et lån, og
 • at vi kan udbetale lånets hovedstol til den rette bankkonto.
Derudover behandler vi muligvis personoplysninger med henblik på markedsførings. Behandles dine personoplysninger med henblik på markedsføring, skyldes det, at du har samtykket hertil. Du kan til enhver tid omkostningsfrit tilbagekalde dit samtykke ved at sende en mail herom til info@broaden.dk. Vi bestræber os altid på at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og ajourførte, og vi vil altid sørge for at urigtige oplysninger omgående bliver berigtiget eller slettet. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, at dine personoplysninger er korrekte. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNIGNER Behandling af personoplysninger kræver et retsgrundlag. Vi anvender følgende retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger:
 • Samtykke til behandlingen
 • Opfyldelse af kontrakt
 • Overholdelsen af retlige forpligtelser
 • Egne legitime interesser
Nedenfor gennemgås det, hvordan ovenstående retsgrundlag skal forstås i forholdet til behandlingen af dine personoplysninger. Samtykke til behandling Samtykke skal forstås i overensstemmelse med kravene herom i GDPR. Det vil sige, at et samtykke er enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra dig, hvorved du ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at dine personoplysninger gøres til genstand for en behandling. Vi anvender dette retsgrundlag, når vi behandler dine personoplysninger med henblik på markedsføring eller konkurrence. Opfyldelse af kontrakt Retsgrundlaget, der omhandler ”opfyldes af kontrakt”, finder anvendelse, når vi behandler dine personoplysninger med henblik på at håndtere låneaftalen, som du har indgået med os. Det kan eksempelvis være oplysninger om den bankkonto, som hovedstolen skal udbetales til. Overholdelsen af retlige forpligtelser Når vi angiver, at vi baserer et retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger på at overholde retlige forpligtelser, skyldes det, at vi som en lånudbyder er forpligtet til at overholde bestemte europæisk og danske lovgivninger. Når du optager et lån hos os, kan det derfor forekomme, at dine personoplysninger bliver gjort til genstand for en behandling, som er hjemlet i en retlige forpligtelse. Det kan eksempelvis være kravet om, at du skal gennemgå en kundekendskabsprocedure efter reglerne herom i Hvidvaskloven inden, at vi må indgå en låneaftale med dig. Lovgivning, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, er blandt andet:
 • Hvidvaskloven
 • Databeskyttelsesloven
Egne legitime interesser Afslutningsvist kan det forekomme, at retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger skyldes, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvilket retsgrundlag vi anvender til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan fremsende en forespørgsel til os via info@broaden.dk. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER Videregivelse med henblik på markedsføring Vi videregiver dine oplysninger til vores samarbejdspartnere, som bistår med vores markedsføringsaktiviteter. En sådan videregivelse forekommer kun, hvis du har samtykket hertil. Du kan afgive samtykke på følgende to måder:
 • Markedsføringssamtykke
 • Cookietilladelse
Markedsføringssamtykke Markedsføringssamtykke kan afgives i forbindelse med ansøgningen om lån. Markedsføringssamtykket er baseret på en opt-in løsning, hvilket indebærer, at vi kun kan behandle dine personoplysninger med henblik på markedsføring, hvis du aktivt har afkrydset dette forud for ansøgning om et lån. Formål med markedsføring kan være at øge kendskabsgraden af vores produkter, konkurrencer eller rabatkampagner. Eksempler på samarbejdspartnere, som sådanne oplysninger videregives til, er Google Inc. og InMobile ApS. Du kan altid omkostningsfrit tilbagekalde et markedsføringssamtykke. Cookietilladelse En cookietilladelse er et samtykke til, at vi eksempelvis må anvende og indsamle din IP-adresse og oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside. Formålet med at indsamle sådanne oplysninger er, at kunne foretage annoncering af vores produkter, konkurrencer mv. Eksempler på samarbejdspartnere, som sådanne oplysninger videregives til, er Facebook Inc. og Snapchat Inc. Du kan altid omkostningsfrit tilbagekalde en cookietilladelse. Derudover kan du også selv skjule vores annoncer. Videregivelse til offentlige myndigheder Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndighed i det omfang, at vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen. Sådanne videregivelse kan eksempelvis forekomme efter reglerne herom i Hvidvaskloven. Videregivelse til inkassovirksomhed Vi videregiver oplysninger om dig til en inkassovirksomhed, hvis der foreligger en rimelig grund herfor. Du vil blive underrettet om en videregivelse af dine personoplysninger til en inkassovirksomhed efter reglerne i Renteloven. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTERET Du har som registeret en række rettigheder i GDPR. Disse rettigheder er oplistet og beskrevet i det følgende:
 • Retten til at få indsigt i behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Retten til sletning af dine personoplysninger
 • Retten til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
Retten til ikke at blive gjort til genstand for en automatisk afgørelse Hvis du vil læse mere om dine rettigheder efter GDPR, kan du finde mere på Datatilsynets hjemmeside: Hvad er dine rettigheder (datatilsynet.dk). Vi besvarer en anmodning om udøvelse af dine rettigheder hurtigst muligt og ikke senere end 30 dage efter modtagelsen. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER Vi opbevarer personoplysninger, så længe de er nødvendige for opfyldelse af formålene, der danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Derudover opbevares personoplysninger i mindst fem år efter en forretningsforbindelses ophør eller gennemførelsen af en transaktion, hvis dette er påkrævet efter reglerne herom i Hvidvaskloven. Har vi afvist en låneansøgning, opbevares oplysningerne i op til 12 måneder efter afvisningen af ansøgningen. Vi opbevarer afviste ansøgninger med henblik på at kunne gennemføre en grundig kreditvurdering, såfremt du inden for 12 måneder atter måtte ansøge om et lån.  DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER Blue Finance Denmark ApS (CVR.nr.: 39824515) er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger hos Broaden. Kontaktoplysninger: Adresse: Badstuegade 1E, 1. sal, 8000, Aarhus C. E-mail: info@broaden.dk Telefon: +45 78 762 764 KLAGE OVER VORES BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette sket til: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby eller dt@datatilsynet.dk.