Lånevilkår

ERHVERVSLÅNEAFTALE

                                                Låneaftalenummer: [indsæt kreditnummer]

LÅNGIVER

LÅNTAGER

Broaden

v/ Blue Finance Denmark ApS

CVR-nr.: 39824515

Badstuegade 1E, 1. sal.

DK-8000, Aarhus C

(herefter “Broaden”)

[Selskabsnavn]

[Selskabets adresse]

[Selskabets postnr./by]

[Selskabets CVR-nr.])

[e-mailadresse]

[telefonnummer]

(herefter “Kunden”)

 

KAUTIONIST

 

[Kautionistens navn]

[Kautionistens adresse]

[Kautionistens postnr./by]

[Kautionistens CPR-nr.])

[e-mailadresse]

[telefonnummer]

(herefter “Kautionisten”)

 

 1. LÅNEBELØBET OG LÅNEOMKOSTNINGER

Samlet lånebeløb

DKK [Det beløb som Kunden får ud-
betalt]

Lånets løbetid

XX måneder.

Debitorrente

XX %

Etableringsgebyr (XX% af samlet lånebeløb)

DKK [de XX % af lånebeløbet]

Det samlede tilbagebetalingsbeløb (samlet lånebeløb samt etableringsgebyr)

DKK [Summen af det samlede kredit-
beløb og de samlede omkostninger
(renter) i forbindelse med låneaf-
talen ved antagelse af en løbetid på
XX måneder]

Månedlig ydelse (i alt XX månedlige ydelser)

DKK [Den ydelse forbrugeren skal betale hver måned i XX måneder]

 

 

 1. LÅNETYPEN OG BETINGELSER HERFOR
  • Kunden tilbydes et XX måneders lån på det i pkt. 1 anførte samlede lånebeløb, som sammen med de samlede låneomkostninger skal tilbagebetales over XX måneder og med lige store månedlige ydelser.
  • Det er en betingelse for indgåelsen af låneaftalen, at Kunden og Kautionisten opfylder følgende:
 • Kunden er et aktivt selskab med et dansk CVR-nummer.
 • Kunden er registreret som ét af følgende selskabsformer: Personligt ejet virksomhed (omfatter enkelmandsvirksomhed og PMV), interessentskab (I/S), kommanditselskab (K/S), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).
 • Kunden og Kautionisten har hver deres aktive e-mailadresse, som disse kan kontaktes på.
 • Kunden og Kautionisten har hvert deres aktive, danske telefonnummer, som disse kan kontaktes på.
 • Kunden, Kautionisten eller et medlem af selskabets ledelse ikke er en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. pkt. 3.2. – 3.6.
 • Underskriver på vegne af Kunden er tegningsberettiget i selskabet (Kunden).
 • Kautionisten er myndig.
 • Kautionisten har en dansk bopælsadresse.
 • Kautionisten har et gyldigt NemID, og at Kautionisten personligt underskriver låneaftalen.
 • Kautionisten ikke er registreret i RKI (Experian) og Debitor Registret.
 • Kunden og Kautionisten i øvrigt opnår en positiv samlede kreditværdighedsvurdering hos Broaden.
  • Kunden og Kautionisten er forpligtet til at oplyse Broaden om ændringer i Kundens og Kautionistens adresse, navn, CVR-nr., e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for Broaden at kontakte Kunden og Kautionisten.
 1. FORBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERRORISME
  • Kunden forpligter sig til at indsende nødvendige oplysninger til brug for gennemførelsen af kundekendskabsproceduren, hvis Broaden anmoder om dette. Ved manglende reaktion på en sådan anmodning vil Broaden gentagende gange forsøge at kontakte Kunden.
  • Bliver Kunden, Kautionisten eller en person i Kundens ledelse en politisk eksponeret person, eller bliver en person i Kundens ledelse, et familiemedlem eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, skal Kunden eller Kautionisten straks underrette Broaden om dette. Kunden skal ligeledes underrette Broaden, hvis der sker andre ændringer i personlige oplysninger om et medlem i Kundens ledelse.
  • Ved politisk eksponeret person forstår Broaden en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:
 2. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
 3. Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
 4. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
 5. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
 6. Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
 7. Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
 8. Medlem af statsejet virksomheds eller statslige styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ.
 9. Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.
  • Ved familiemedlem til en politisk eksponeret person forstår Broaden en politisk eksponeret persons ægtefælle, registrerede partner, samlever eller forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.
  • Ved nær samarbejdspartner forstår Broaden en:
 10. fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
 11. fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
 12. fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.
  • Underretning af Broaden skal ske inden for én hverdag.
 1. FORRENTNING, OMKOSTNINGER OG KUNDENS BETALINGER
  • Lånet forrentes med XX % p.a. i løbetiden.
  • Kundens lån er forbundet med en etableringsomkostning, idet Kunden skal betale et etableringsgebyr, der tillægges det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret udgør XX % af det samlede lånebeløb.    
  • Kunden tilbagebetaler lånet inklusiv etableringsgebyret tilbage i XX lige store dele. Første ydelse forfalder til betaling én måned efter den dato, hvor lånet blev godkendt (långivers udbetalingstidspunkt). De efterfølgende ydelser forfalder herefter til betaling med én måneds (30 dages) mellemrum. Disse XX månedlige ydelser (svarende til en tolvtedel (1/XX) af lånebeløbet inklusive etableringsgebyr) udgør således afdrag på det samlede lånebeløb og de samlede låneomkostninger.
  • Alle indbetalinger afskrives først på eventuelle inkassoomkostninger, rykkergebyrer, morarenter, forfaldne etableringsomkostninger og derefter på lånets hovedstol (det samlede lånebeløb).
  • Indbetalinger på lånet skal ske på følgende måde:
  • Bankoverførsel til reg.nr.: XXXX og kontonr.: XXXXXXXXXX med angivelse af låneaftalenummeret (findes øverst på side 1).
  • For det tilfælde, at låneaftalenummeret ikke anføres korrekt, da pålægges et håndteringsgebyr på kr. 50, der pålægges næstkommende opkrævning.
 1. INDFRIELSE
  • Kunden kan til enhver tid indfri hele eller dele af låneaftalen. Indfrielsen kan ske ved indbetaling af den til enhver tid skyldige saldo (restgælden) med tillæg af kreditomkostningerne for den resterende del af låneaftalens løbetid, således Kunden samlet set har betalt det i pkt. 1 anførte samlede tilbagebetalingsbeløb. Indbetaling skal ske med henvisning til låneaftalenummeret, som er anført øverst i aftalen.
  • I tilfælde af Kundens førtidige, delvise indfrielse vil det af Kunden indbetalte beløb blive behandlet som afdrag på den/de efterfølgende ydelser. Kunden vil på ny modtage opkrævninger, når perioden for den delvise indfrielse er udløbet.
  • Broaden kan til enhver tid opsige låneaftalen til fuld indfrielse med 2 måneders varsel. Opsigelsen skal ske på papir eller andet varigt medium (f.eks. pr. post eller e-mail).
  • Ved opsigelse i henhold til pkt. 5.3. skal Kunden ved opsigelsesvarslets udløb indfri den til enhver tid skyldige saldo (restgælden) inkl. renter frem til opsigelsesvarslets udløb.
 1. ÆNDRINGER
  • Låneaftalen kan ensidigt ændres af Broaden, og ændringerne meddeles i så fald Kunden og Kautionisten skriftligt.
  • Ændringer til fordel for Kunden, eller ændringer som følge af lovændringer, ændringer i retspraksis eller myndighedsforanstaltninger, træder i kraft straks ved underretning af Kunden og Kautionisten.
  • I andre tilfælde kan Broaden ændre låneaftalen med 2 måneders skriftligt varsel til Kunden og Kautionisten. Kunden er som følge af varslede ændringer i medfør af pkt. 6.3. berettiget til at opsige låneaftalen og indfri låneaftalen ved betaling af den til enhver tid skyldige saldo (restgælden) inkl. renter frem til tilbagebetalingstidspunktet.
 1. MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE
  • Låneaftalen anses for misligholdt, hvis:
 • Kunden ikke betaler forfaldne beløb i henhold til låneaftalen.
 • Kunden misligholder andre låne- eller kreditaftaler indgået med Broaden, uanset om nærværende låneaftale er misligholdt.
 • Kunden eller Kautionisten udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.
 • Kunden eller Kautionisten kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, indleder forhandlinger om gældssanering eller akkord eller i øvrigt bliver ude af rådighed over sit bo.
 • Kunden og/eller Kautionisten bliver registreret i RKI (Experian) og/eller Debitor Registret.
 • Kautionisten umyndiggøres eller afgår ved døden.
 • Kunden flytter sine primære aktiviteter uden for Danmarks grænser.
 • Kautionisten tager fast bopæl uden for Danmarks grænser.
 • Kunden ikke overholder sin forpligtelse i medfør af pkt. 12.3.
 • Kunden i øvrigt på nogen måde misligholder bestemmelserne i nærværende låneaftale, eller Kunden har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med låneaftalens etablering, forudsat at misligholdelsen eller de urigtige oplysninger er af væsentlig karakter.
  • Hvis Kunden misligholder låneaftalen, kan Broaden uden varsel ophæve låneaftalen og kræve, at Kunden straks betaler hele den til enhver tid værende restgæld med tillæg af omkostninger.
  • Kunden er forpligtet til at betale morarenter på 25 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til låneaftalen, ligesom Broaden i tilfælde af Kundes misligholdelse er berettiget til at opkræve rykkergebyrer og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser herom. Kunden vil desuden blive indberettet til RKI (Experian) og/eller Debitor Registret, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
  • Nærværende låneaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse over for både Kunden og Kautionisten, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4.
 1. ANSVARSBEGRÆSNING
  • Broaden er ikke ansvarlig for tab der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, truende krig, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Broaden selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Broadens funktioner.
 1. DIGITAL KOMMUNIKATION
  • Broaden benytter sig i videst muligt omfang af digital kommunikation, og ved indgåelse af låneaftalen accepterer Kunden og Kautionisten, at al kommunikation vedrørende låneaftalen, herunder også fremsendelse af rykker- og inkassoskrivelser m.v. i tilfælde af restance, kan ske digitalt enten via e-mail til den af Kunden/Kautionisten oplyste e-mailadresse, via e-Boks eller via SMS, idet dette anses for et bindende kommunikationsmiddel mellem Broaden og Kunden samt mellem Broaden og Kautionisten. Dette gælder såvel kommunikation med Broaden som de samarbejdspartnere, Broaden måtte benytte i forbindelse med administration af låneaftalen, herunder ved iværksættelse af eventuel rykker- og inkassoprocedure.
 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNIGNER
  • I forbindelse med indgåelsen af denne låneaftale registrerer og behandler Broaden en række personoplysninger om den for Kunden tegningsberettigede og Kautionisten. Kundens medarbejdere og Kautionisten har i forbindelse med ansøgning om lån hos Broaden modtaget et eksemplar af Broadens privatlivsvilkår, som også findes på Broadens hjemmeside www.broaden.dk/privatlivspolitik.
 1. REFINANSIERING/ LÅNEOMLÆGNING
  • Kunden kan til enhver tid ansøge om refinansiering af nærværende låneaftale. Dog skal låneaftalen være indgået mindst 2 måneder tidligere, og Kunden må ikke være i restance med sine betalinger til Broaden.
   Refinansiering af nærværende låneaftale er betinget af, at Kunden og Kautionisten opfylder de i pkt. 2.2. nævnte betingelser for indgåelse af en låneaftale.
  • Ved refinansiering forstår Kunden og Broaden, at nærværende låneaftale erstattes med en ny låneaftale, hvorved hele restgælden i henhold til nærværende låneaftale indfries ved optagelsen af det nye lån, og differencen udbetales til Kunden.
 1. KAUTIONSERKLÆRING
  • Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til nærværende låneaftale indestår Kautionisten ubetinget og uigenkaldeligt som selvskyldnerkautionist.
  • Ved at underskrive nærværende låneaftale erklærer Kautionisten sig indforstået med:
 • At selvskyldnerkautionen er stillet inden for erhvervsforhold.
 • At kautionsforpligtelsen stadig er gældende, selvom der måtte ske ændringer i hovedforholdet (dvs. mellem Broaden og Kautionisten), herunder hvis der sker debitor- eller kreditorskifte på låneaftalen.
 • At Broaden kan kræve, at Kautionisten straks indfrier Kundens fulde restgæld, herunder etableringsomkostninger, gebyrer, renter og omkostninger, hvis Kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse i henhold til nærværende låneaftale.
 • At Broaden frit kan vælge i hvilken rækkefølge Broaden vil søge sit krav i henhold til nærværende låneaftale dækket, hvis Kundens forpligtelser over for Broaden er sikret ved flere kautioner eller sikret ved pant.
 • At nærværende låneaftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse over for Kautionisten, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4.
  • Det er en betingelse for indgåelse af nærværende låneaftale, at Kautionisten ikke er registreret i RKI (Experian) og/eller Debitor Registret. Kunden er forpligtet til at underrette Broaden, hvis Kautionisten efter indgåelsen af nærværende låneaftale bliver registreret i RKI (Experian) og/eller Debitor Registret.
 1. TVISTER
  • Kunden er indforstået med, at nærværende låneaftale og enhver uenighed mellem Kunden og Broaden, der udspringer af nærværende låneaftale, er undergivet dansk ret.
  • Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med nærværende låneaftale, skal Kunden og Broaden med en positiv, samarbejdende og ansvarlig tilgang søge at løse tvisten ved at indlede en forhandling.
  • Kan en tvist mellem Kunden og Broaden ikke løses gennem forhandling, skal tvisten afgøres ved de danske domstole, hvortil Kunden og Broaden har aftalt, at Byretten i Aarhus er værneting.
 1. KUNDENS OG KAUTIONISTENS ERKLÆRINGER OG UNDERSKRIFTER
  • Ved underskrift på nærværende låneaftale erklæres det på tro og love, at:
 • Aftalen er underskrevet af den for Kunden tegningsberettigede.
 • At Kunden og Kautionisten ikke er under rekonstruktionsbehandling, konkurs eller anden form for insolvensbehandling.
 • At Kunden er blevet gjort bekendt med, at yderligere oplysninger kan indhentes på Broadens hjemmeside www.broaden.dk.
 • At Kunden og Kautionisten er nøje bekendt med indholdet af låneaftalen og har modtaget et eksemplar af låneaftalen.
  • Kunden og Kautionisten har underskrevet denne låneaftale digitalt med NemID, eller tilsvarende digital signatur, som opfylder OCES-standarden (Offentlige Certifikater til Elektronisk Service).