Lånevilkår

Opdateret d. 12.10.2023

Følgende lånevilkår er gældende for erhvervsvirksomheder, der ønsker et lån hos Broaden v/ Blue Finance Denmark ApS (CVR 39824515).

Låneaftalen er indgået mellem følgende parter:

LÅNGIVERLÅNTAGER

Broaden

v/ Blue Finance Denmark ApS

CVR-nr.: 39824515

Nørreport 26, 3. sal.

DK-8000, Aarhus C

 

 

(herefter “Broaden”)

[Selskabsnavn]

[Selskabets navn]

[Selskabets postnr./by]

[Selskabets CVR-nr.]

[E-mailadresse]

[Telefonnummer]

 

(herefter “Kunden”)

 

KAUTIONIST

 

[Kautionistens navn]

[Kautionistens adresse]

[Kautionistens postnr./by]

[Kautionistens CPR-nr.]

[E-mailadresse]

[Telefonnummer]

 

(herefter “Kautionisten”)

Kunden vil inden accept modtage et konkret lånetilbud, som denne skal underskrive og derved acceptere.

Kunden vil til enhver tid have sit lånetilbud tilgængeligt. Nedenstående beror på de generelle supplerende vilkår for låneaftalen. Låneaftalen vil dog altid have forrang forud for de på www.broaden.dk skrevne vilkår.

LÅNEBELØBET OG LÅNEOMKOSTNINGER
Når der optages et erhvervslån hos Broaden, vil der være tilknyttet låneomkostninger. Låneomkostningerne vil være specifikt beskrevet i den pågældende låneaftale tilknyttet det optaget erhvervslån.
Samlet lånebeløbDKK [Det beløb, som Kunden får udbetalt]
Lånets løbetid12 måneder.
Etableringsgebyr (25 % af samlet lånebeløb)DKK [de 25 % af lånebeløbet]
Det samlede tilbagebetalingsbeløb (samlet lånebeløb samt etableringsgebyr)DKK [Summen af det samlede lånebeløb og de samlede omkostninger i forbindelse med låneaftalen med en løbetid på 12 måneder]
Månedlig ydelse (i alt 12 månedlige ydelser)DKK [Den ydelse Kunden skal betale hver måned i 12 måneder]

 

LÅNETYPEN

Kunden tilbydes et 12 måneders lån på det i låneaftalen anførte samlede lånebeløb, som sammen med de samlede låneomkostninger skal tilbagebetales over 12 måneder og med lige store månedlige ydelser.

 

BETINGELSER FOR ERHVERVSLÅNET

Broaden betinger erhvervslånet af, at der stilles en selvskyldnerkaution og at der er fuldstændig identifikation mellem Kundens ejer og Kautionisten. I den forbindelse er det en betingelse for indgåelsen af låneaftalen, at både Kunden og Kautionisten opfylder følgende:

 • Kunden er et aktivt selskab med et dansk CVR-nummer.
 • Kunden er registreret som ét af følgende selskabsformer: Personligt ejet virksomhed (omfatter enkeltmandsvirksomhed og PMV), interessentskab (I/S), partnerselskab (P/S) kommanditselskab (K/S), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S).
 • Kunden har en dansk adresse.
 • Kunden og Kautionisten har hver en aktiv e-mailadresse, som disse kan kontaktes på.
 • Kunden og Kautionisten har hver et aktivt dansk telefonnummer, som disse kan kontaktes på.
 • Kunden eller Kautionisten er ikke en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person.
 • Den, der underskriver på vegne af Kunden, er tegningsberettiget i selskabet (Kunden).
 • Kautionisten er myndig.
 • Kautionisten har en dansk bopælsadresse.
 • Kautionisten har et gyldigt MitID, og Kautionisten underskriver personligt Kautionserklæringen.
 • Kautionisten og Kunden ikke er registreret i RKI (Experian).
 • Kunden og Kautionisten i øvrigt opnår en positiv samlede kreditvurdering hos Broaden.
 • Kunden skal dokumentere, at den oplyste bankkonto, hvortil lånet skal udbetales, er den til Kunden tilknyttet virksomhedskonto og at bankkontoen i øvrigt tilhører Kunden.

Kunden og Kautionisten er forpligtet til at oplyse Broaden om ændringer i Kundens og Kautionistens adresse, navn, CVR-nr., e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, der gør det muligt for Broaden at kontakte Kunden og Kautionisten.

FORBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASK OG FINANSIERING AF TERRORISME

Kunden forpligter sig til at indsende nødvendige oplysninger til brug for gennemførelsen af kundekendskabsproceduren, hvis Broaden anmoder om dette.

Bliver Kunden eller Kautionisten en politisk eksponeret person, nærtstående eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, skal Kunden eller Kautionisten straks underrette Broaden om dette. Kunden skal ligeledes underrette Broaden, hvis der sker andre ændringer i personlige oplysninger om et medlem i Kundens ledelse.

Ved politisk eksponeret person forstår Broaden i henhold til hvidvasklovens § 2, nr. 8 en fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

 1. Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
 2. Parlamentsmedlem eller medlem af et tilsvarende lovgivende organ.
 3. Medlem af et politisk partis styrelsesorgan.
 4. Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstolen og af anden højtstående retsinstans, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
 5. Medlem af revisionsret og øverste ledelsesorgan for en centralbank.
 6. Ambassadør, chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
 7. Medlem af statsejet virksomheds eller statslige styrelses administrative, ledende eller kontrollerende organ.
 8. Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

Ved nærtstående til en politisk eksponeret person forstår Broaden i henhold til hvidvasklovens § 2, nr. 6 en politisk eksponeret persons ægtefælle, registrerede partner, samlever eller forældre samt børn og disses ægtefæller, registrerede partnere eller samlevere.

Ved nær samarbejdspartner forstår Broaden i henhold til hvidvasklovens § 2, nr. 7 en:

 1. fysisk person, som er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person i fællesskab med en eller flere politisk eksponerede personer.
 2. fysisk person, der på anden måde end nævnt i litra a har en nær forretningsmæssig forbindelse med en eller flere politisk eksponerede personer.
 3. fysisk person, der som den eneste er reel ejer af en virksomhed eller anden form for juridisk person, som det vides, er blevet oprettet til fordel for en politisk eksponeret person.

*Underretning af Broaden skal ske inden for én hverdag.

FORRETNING

Lånet forrentes med 0 % p.a. i løbetiden.

OMKOSTNINGER

Kundens lån er forbundet med en etableringsomkostning, hvor Kunden skal betale et etableringsgebyr, der tillægges det samlede lånebeløb. Etableringsgebyret udgør 25 % af det samlede lånebeløb.

TILBAGEBETALING

Kunden tilbagebetaler lånet inklusiv etableringsgebyret i 12 lige store dele. Første ydelse forfalder til betaling én måned efter den dato, hvor lånet blev godkendt (Broadens udbetalingstidspunkt). De efterfølgende ydelser forfalder herefter til betaling med én måneds (30 dages) mellemrum. Disse 12 månedlige ydelser (svarende til en tolvtedel (1/12) af lånebeløbet inklusive etableringsgebyr) udgør således afdrag på det samlede lånebeløb og de samlede låneomkostninger.

Alle indbetalinger afskrives først på eventuelle inkassoomkostninger, rykkergebyrer, kompensationsgebyr, morarenter, forfaldne etableringsomkostninger og derefter på lånets hovedstol (det samlede lånebeløb).

Indbetalinger på lånet skal ske til de til Kunden fremsendte kontooplysninger med angivelse af låneaftalenummeret. *I det tilfælde, hvor låneaftalenummeret ikke anføres korrekt, pålægges et håndteringsgebyr på kr. 100 på den næstkommende opkrævning.

 

INDFRIELSE (OG FØRTIDIG INDFRIELSE)

Kunden kan til enhver tid indfri hele eller dele af låneaftalen. Indfrielsen kan ske ved indbetaling af den til enhver tid skyldige saldo (restgælden) med tillæg af låneomkostningerne for den resterende del af låneaftalens løbetid, således Kunden samlet set har betalt det i låneaftalen anførte samlede tilbagebetalingsbeløb. Indbetaling skal ske med angivelse af låneaftalenummeret, som er anført øverst i låneaftalen.

I tilfælde af Kundens førtidige, delvise indfrielse vil det af Kunden indbetalte beløb blive behandlet som afdrag på den/de efterfølgende ydelser. Kunden vil på ny modtage opkrævninger, når perioden for den delvise indfrielse er udløbet.

OPSIGELSE

Broaden kan til enhver tid opsige låneaftalen til fuld indfrielse med 2 måneders varsel. Opsigelsen skal ske på papir eller andet varigt medium (f.eks. pr. post eller e-mail). Kunden skal ved opsigelsesvarslets udløb indfri den til enhver tid skyldige saldo (restgælden) inkl. renter frem til opsigelsesvarslets udløb.

UDØVELSE AF FORTRYDELSESRETTEN

Kunden har ret til at fortryde låneaftalen inden for en periode på 14 kalenderdage efter indgåelse af låneaftalen. Kunden skal inden fristens udløb give Broaden meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten. Meddelelse skal ske til pr. brev eller mail til Broaden:

Broaden

v/ Blue Finance Denmark ApS

Nørreport 26, 3. sal,

8000 Aarhus C

E-mail: support@broaden.dk

*Meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten kan ikke ske telefonisk.

Ved udnyttelse af fortrydelsesretten skal Kunden tilbagebetale det samlede lånebeløb uden unødig forsinkelse og senest 10 kalenderdage efter, at Kunden har sendt meddelelse til Broaden om udnyttelse af fortrydelsesretten.

ÆNDRINGER

Låneaftalen kan ensidigt ændres af Broaden, og ændringerne meddeles i så fald Kunden og Kautionisten skriftligt. Ændringer til fordel for Kunden, eller ændringer som følge af lovændringer, ændringer i retspraksis eller myndighedsforanstaltninger, træder i kraft straks ved underretning af Kunden og Kautionisten.

I andre tilfælde kan Broaden ændre låneaftalen med 2 måneders skriftligt varsel til Kunden og Kautionisten. Kunden er som følge af varslede ændringer berettiget til at opsige låneaftalen og indfri låneaftalen ved betaling af den til enhver tid skyldige saldo (restgælden).

MISLIGHOLDELSE OG OPHÆVELSE

Låneaftalen anses for misligholdt i følgende tilfælde:

 • Kunden betaler ikke forfaldne beløb i henhold til låneaftalen.
 • Kunden misligholder andre låneaftaler indgået med Blue Finance, uanset om nærværende låneaftale er misligholdt.
 • Kunden eller Kautionisten udsættes for individuel retsforfølgning i form af udlæg eller arrest.
 • Kunden eller Kautionisten kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller anden form for insolvensbehandling, indleder forhandlinger om gældssanering eller akkord eller i øvrigt bliver ude af rådighed over sit bo.
 • Kunden og/eller Kautionisten bliver registreret i RKI (Experian).
 • Kautionisten umyndiggøres eller afgår ved døden.
 • Kunden flytter sine primære aktiviteter uden for Danmarks grænser.
 • Kunden eller Kautionisten tager fast bopæl uden for Danmarks grænser.
 • Kunden overholder ikke sin forpligtelse i medfør af låneaftalens pkt. 12.3.
 • Kunden i øvrigt på nogen måde misligholder bestemmelserne i nærværende låneaftale, eller Kunden har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med låneaftalens etablering, forudsat at misligholdelsen eller de urigtige oplysninger er af væsentlig karakter.

Hvis Kunden misligholder låneaftalen, kan Broaden uden varsel ophæve låneaftalen og kræve, at Kunden straks betaler hele den til enhver tid værende restgæld med tillæg af omkostninger.

Kunden er i tilfælde af misligholdelse forpligtet til at betale morarenter, som er fastsat til den årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. 1. juli og pr. 1. januar + et tillæg, jf. rentelovens § 5, stk. 1. Fra den 1. juli 2023 er rentesatsen 11,25 % p.a. af alle forfaldne beløb i henhold til låneaftalen. Broaden er desuden berettiget til at opkræve rykkergebyrer på kr. 100, -, samt kr. 310,- i kompensationsbeløb, og inkassoomkostninger i henhold til rentelovens bestemmelser herom. Kunden vil desuden blive indberettet til RKI (Experian), hvis betingelserne herfor er opfyldt.

RYKKERPROCES

Såfremt Kunden ikke betaler forfaldne beløb i henhold til låneaftalen, vil der til Kunden blive tilsendt rykkere med tilhørende rykkergebyr. Kunden vil modtage to rykkerskrivelser og en tredje skrivelse som udgør et inkassovarsel. Kunden kan yderligere ifalde omkostninger i forbindelse med en inkassoproces.

ANSVARSBEGRÆSNING

Broaden er ikke ansvarlig for tab der skyldes lovforskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, truende krig, borgerlige uroligheder, terror, sabotage, naturkatastrofer, strejke, lockout, boykot og blokade, uanset om Broaden selv er part i konflikten, herunder at denne kun rammer dele af Broadens funktioner.

DIGITAL KOMMUNIKATION

Broaden benytter sig i videst muligt omfang af digital kommunikation, og ved indgåelse af låneaftalen accepterer Kunden og Kautionisten, at al kommunikation vedrørende låneaftalen, herunder også fremsendelse af rykker- og inkassoskrivelser m.v. i tilfælde af restance, kan ske digitalt enten via e-mail til den af Kunden/Kautionisten oplyste e-mailadresse, via e-Boks eller via SMS, idet dette anses for et bindende kommunikationsmiddel mellem Broaden og Kunden samt mellem Broaden og Kautionisten. Dette gælder såvel kommunikation med Broaden som de samarbejdspartnere, Broaden måtte benytte i forbindelse med administration af låneaftalen, herunder ved iværksættelse af eventuel rykker- og inkassoprocedure.

SPROGORDNING

Oplysninger og aftalevilkår gives på dansk. Hvis Kunden er indforstået hermed, vil Broaden kommunikere på dansk i låneaftalens løbetid, og/eller engelsk.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNIGNER

I forbindelse med indgåelsen af denne låneaftale registrerer og behandler Broaden en række personoplysninger om den for Kunden tegningsberettigede og Kautionisten. Kunden og Kautionisten er i forbindelse med ansøgning om lån hos Broaden forpligtet til at have læst og forstået Broadens privatlivsvilkår, som også findes på Broadens hjemmeside www.broaden.dk/privatlivspolitik/.

KAUTIONSERKLÆRING

I forbindelse med lånoptagelsen er Kautionisten forpligtet til at underskrive en kautionserklæring. Til sikkerhed for opfyldelse af enhver forpligtelse i henhold til låneaftalen indestår Kautionisten ubetinget og uigenkaldeligt som selvskyldnerkautionist.

Kautionisten erklærer ved sin underskrift at være indforstået med følgende:

 • At selvskyldnerkautionen er stillet inden for erhvervsforhold.
 • At kautionsforpligtelsen stadig er gældende, selvom der måtte ske ændringer i hovedforholdet (dvs. mellem Broaden og Kautionisten), herunder hvis der sker debitor- eller kreditorskifte på låneaftalen.
 • At Broaden kan kræve, at Kautionisten straks indfrier Kundens fulde restgæld, herunder etableringsgebyr, renter, kompensationsbeløb, og omkostninger, hvis Kunden ikke opfylder sin betalingsforpligtelse i henhold til nærværende låneaftale.
 • At Broaden frit kan vælge i hvilken rækkefølge Broaden vil søge sit krav i henhold til låneaftalen dækket, hvis Kundens forpligtelser over for Broaden er sikret ved flere kautioner eller sikret ved pant.
 • At låneaftalen kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse over for Kautionisten, jf. retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4.

Det er en betingelse for indgåelse af låneaftalen, at Kunden og Kautionisten ikke er registreret i RKI (Experian). Kunden er forpligtet til at underrette Broaden, hvis Kautionisten efter indgåelsen af låneaftalen bliver registreret i RKI (Experian).

TVISTER

Enhver uenighed mellem Kunden og Broaden, der udspringer af låneaftalen, er undergivet dansk ret.

Kunden og Broaden skal i tilfælde af en uoverensstemmelse mellem dem i forbindelse med låneaftalen, søge at løse tvisten på en positiv, samarbejdende og ansvarlig tilgang og indlede en forhandling.

Kan en tvist mellem Kunden og Broaden ikke løses gennem forhandling, skal tvisten afgøres ved de danske domstole, hvortil Kunden og Broaden har aftalt, at Byretten i Aarhus er værneting.

TILSYNSMYNDIGHEDEN

Broaden v/ Blue Finance Denmark ApS er en finansiel udlånsvirksomhed og er på baggrund heraf underlagt tilsyn af følgende myndigheder:

Finanstilsynet

Strandgade 29

1401 København K

KLAGEADGANG

Hvis Kunden ønsker at klage over et givent forhold vedrørende låneaftalen eller dertilhørende kautionserklæring, bedes Kunden fremsende en skriftlig klage til support@broaden.dk.

Broaden vil bestræbe sig på at besvare en anmodning fra Kunden hurtigst muligt inden for den kommende måned.